TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN QUÂN SỰ VIỆT NAM

Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam phải đương đầu với nhiều kẻ xâm lược có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh hơn nhiều lần, nhưng cuối cùng chiến thắng luôn thuộc về chúng ta. Trong hệ thống các giá trị truyền thống văn hóa quân sự Việt Nam, tính nhân văn cao cả là giá trị nổi bật, thể hiện sâu sắc bản chất con người và dân tộc Việt Nam. Nội dung cốt lõi, xuyên suốt của tính nhân văn cao cả trong truyền thống văn hóa quân sự Việt Nam là: “Đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”.

Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam thực sự là tài sản tinh thần vô cùng quá giá, là di sản truyền thống quý báu và nổi bật của dân tộc Việt Nam, đòi hỏi phải được kế thừa, bổ sung, hoàn thiện và phát triển trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc VIệt Nam qua các thời kỳ lịch sử.

Để làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam và định hướng phát triển trong thời kỳ mới, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản bộ sách chuyên khảo “ Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam”, gồm 6 tập. Bộ sách tập trung  làm rõ cách tiếp cận, quan niệm và cơ sở hình thành, phát triển tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam; Nội dung cơ bản và giá trị, ý nghĩa và tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam; Dự báo tình hình và định hướng phát triển tư tưởng nhân văn quân sự trong thời kỳ mới.

Tập 1. Một số vấn đề cơ bản về tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam và định hướng phát triển trong thời kỳ mới:

Tập 2.Từ buổi đầu dựng nước đến năm 938

Tập 3. Từ năm 938 đến năm 1505

Tập 4. Từ năm 1505 đến năm 1930

Tập 5. Từ năm 1930 đến năm 1975

Tập 6. Từ năm 1975 đến năm 2016

Bộ sách là tài liệu quý góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam, đồng thời là tài liệu tham khảo bổ ích cho việc nghiên cứu, kế thừa và phát triển những giá trị tư tưởng nhân văn quân sự của dân tộc ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo tổ quốc hiện nay.

Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022). Thư viện KHTH thành phố Hải Phòng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc./.

Tư Tưởng nhân văn quân sự Việt Nam/Thiếu tướng,PGS,TS,NGND Nguyễn Bá Dương chủ biên.- H.: Quân đội nhân dân.; 21cm. (Đầu trang tên sách ghi: Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự)

T.1 : Một số vấn đề cơ bản về tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam và định hướng phát triển trong thời kỳ mới. - 2017. -. - 274tr.

T.2 : Từ buổi đầu dựng nước đến năm 938. - 2017. -. - 238tr.

T.3 : Từ năm 938 đến năm 1505. - 2017. -. - 266tr.

T.4 : Từ 1505-1930. - 2017. -. - 278tr.

T5. : Từ năm 1930-1975. - 2017. -. - 298tr.

T.6 : Từ năm 1975 đén năm 2016. - 2017. -. - 254tr.

 

Facebook zalo

Các tin đã đưa