Những bậc hiền nhân trong lịch sử  Việt Nam

                                       Những bậc hiền nhân trong lịch sử  Việt Nam

Lịch sử Việt Nam đã ghi lại tên tuổi của nhiều bậc nhà Nho tài đức trong sự nghiệp trùng hưng lập quốc: Chu Văn An (1293-1370); Nguyễn Bỉnh Khiêm (1409-1595); Nguyễn Thiếp (1723-1804)… Họ là những tấm gương mẫu mực soi sáng ngàn đời về đức độ, tài trí, lòng yêu nước thương dân, hết lòng phụng sự nghĩa lớn. “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Các bậc hiền nhân vì thế luôn lấy việc tu thân, rèn giũa tinh thần, cốt cách là đạo cần có của một bậc chính nhân quân tử.

Cuốn sách “Những bậc hiền nhân trong lịch sử Việt Nam” kể chyện về các bậc hiền nhân. Đó là những con người, ngoài tài năng xuất chúng, tấm lòng nghĩa đảm, có những đóng góp to lớn cho sự cường thịnh của đất nước về các mặt văn hóa, xã hội, mở rộng bờ cõi, đào tạo nhân tài, có một ảnh hưởng lâu dài trong lòng người về lòng trung quân ái quốc. Đó là những người hết lòng phụng sự cho Tổ quốc, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, là tấm gương soi về đạo đức cao đẹp. Nhưng nổi bật hơn hết họ là tiết tháo sĩ phu, dù trong hoàn cảnh nào cũng giữ được tâm hồn trong sáng, biết dùng tài năng của mình để cống hiến cho đất nước, giữ vững giường cột quốc gia, giúp cho nước ta có một vị thế xứng đáng trong lịch sử dựng nước và giữ nước.

Thư viện KHTH Hải Phòng trân trọng giới thiệu:

Những bậc hiền nhân trong lịch sử  Việt Nam/ Lê Huy Hòa, Phương Lan, Hải Nam… - H. : Lao động, 2013. – 208tr. ; 21cm. – ( Việt Nam đất nước – con người)

Ký hiệu kho: DC.00462

Facebook zalo

Các tin đã đưa