Lịch sử lập hiến cách mạng Việt Nam

Theo dòng lịch sử lập hiến của nước ta, kể từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đến nay, nước ta đã có 5 bản Hiến pháp. Các bản Hiến pháp này đều ra đời trong những bối cảnh và ở những thời điểm lịch sử nhất định nhằm thể chế hóa đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho mỗi giai đoạn phát triển của đất nước.

Để cung cấp tài liệu cho bạn đọc tham khảo khi học tập, nghiên cứu Hiến pháp Việt Nam một cách có hệ thống, đầy đủ. Thư viện KHTH thành phố Hải Phòng trân trọng giới thiệu cuốn sách "Lịch sử lập hiến cách mạng Việt Nam” do TS. LS. Phan Đăng Thanh và ThS.LS. Trương Thị Hòa biên soạn. Nội dung cuốn sách gồm 2 chương:

Chương 1. Tư tưởng lập hiến Việt Nam trước cách mạng tháng tám năm 1945

Mục 1. Các phong trào quốc gia, dân tộc đấu tranh lập hiến, giành độc lập

Mục 2. Phong trào cộng sản đấu tranh giành độc lập, sự truyền bá tư tưởng lập hiến macsxit ở Việt Nam

Mục 3. Quan điểm lập hiến của các nhân vật, tổ chức hợp tác hoặc nằm trong bộ máy cầm quyền thân Pháp, thân Nhật

Mục 4. Các luồng tư tưởng lập hiến ban đầu không ngừng đấu tranh quyết liệt với nhau

Chương 2. Thực tiễn lập hiến cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ

Mục 1. Lý luận Mác - Lê nin và thực tiễn lập hiến ở các nước xã hội chủ nghĩa trước đây

Mục 2. Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946

Mục 3. Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1959

Mục 4. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980

Mục 5. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992

Mục 6. Hiến pháo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung năm 2001

Mục 7. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

Cuốn sách có phần phụ lục gồm toàn văn các bản Hiến pháp của Nhà nước cách mạng Việt Nam từ trước đến nay.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc./.

Lịch sử lập hiến cách mạng Việt Nam/ Phan Đăng Thanh, Lương Thị Hòa. – Tp.HCM. : Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2014. - 565tr. ; 24cm.

Kho đọc: DVV.008874

       Kho mượn: MVV.008990

Facebook zalo

Các tin đã đưa