LỊCH SỬ ĐẠO PHẬT VIỆT NAM

Phật giáo Việt Nam là Phật giáo mang nặng lòng mẹ, lòng từ bi của truyền thống dân tộc, đã thấm sâu vào văn hóa nghệ thuật tâm tư tình cảm của người Việt, đã Việt hóa. Quyển 'Lịch sử đạo Phật Việt Nam' được biên soạn nhằm mục đích cung cấp một cơ sở tư liệu cho những người muốn tìm hiểu Phật giáo Việt Nam.


Cuốn sách đã tham khảo nhiều thông tin từ những nhà biên dịch và nghiên cứu đi trước cùng viết về đề tài này, và cũng có nhiều quan điểm khác của riêng tác giả. Qua cuốn sách, tác giả cũng giới thiệu một số bộ kinh thông dụng nước ta như kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cương, kinh Hoa Nghiêm, kinh Bát Nhã ba la mật đa tâm kinh...


Nội dung cuốn sách được chia làm 4 chương. Chương 1: Thời kỳ truyền nhập (thế kỷ II-V) giới thiệu về Kỷ Sĩ Vương (136-226); Truyện Man Nương; truyện Quốc Sư Thông Biện; Lý hoặc Luận của Mâu Tử; và Lục Độ Tập Kinh của Khương Tăng Hội. Chương 2: Thời kỳ phát triển (thế kỷ IV-X). Chương 3: Thời kỳ cực thịnh (thế kỷ XI-XIV), giới thiệu về Sơn môn Dâu và Sơn môn Kiến Sơ. Chương 4: Phật giáo chấn hưng và canh tân, giới thiệu Phật giáo thế kỷ XV XVI; Phật giáo thế kỷ XVII XIX; Phật giáo canh tân (thế kỷ XX).


Số Đăng Ký Cá Biệt


 Kho Kho Đọc[KD]
    DVN.033714 


 Kho Kho Lưu[KL]
    LVN.029141 


 Kho Mượn[KM]
    MVN.034487 
    MVN.034488 

Facebook zalo

Các tin đã đưa