CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 VỚI SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI, HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 VỚI SỰ NGHIỆP ĐỔI MỞI, HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã mở ra một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử Việt Nam. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta đã đập tan ách nô lệ hơn 80 năm của thực dân Pháp, lật đổ chế độ thực dân phong kiến, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa...

http://file.qdnd.vn/data/images/0/2016/08/17/phucthang/1708201601-cmt8.jpg?w=500

Đã có rất nhiều đề tài nghiên cứu về Cách mạng Tháng Tám, song chỉ dừng lại ở các vấn đề cụ thể như giới thiệu sự kiện, nhân vật tiêu biểu, hồi ký mà chưa có một công trình nào thực sự mang tính tổng quan, nghiên cứu ý nghĩa, vai trò của Cách mạng Tháng Tám cũng như giá trị của Cách mạng Tháng Tám đối với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển. Chính vì vậy, cuốn sách Cách mạng Tháng Tám 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cung cấp thêm cho bạn đọc cái nhìn toàn diện về ý nghĩa, vai trò và giá trị của Cách mạng Tháng Tám. Qua 53 bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận, giảng viên các học viện, trường đại học có thể khẳng định rõ rằng: Đối với lịch sử dân tộc ta, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự mở đầu cho những giai đoạn phát triển thắng lợi tiếp theo của cách mạng Việt Nam. Tinh thần và ý chí quật cường cùng những bài học lớn từ Cách mạng Tháng Tám tiếp tục soi đường, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước, tạo nên những biến đổi to lớn, sâu sắc trong đời sống xã hội, đưa đất nước vững bước tiến vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

          Hy vọng các bài viết trong cuốn sách sẽ góp phần giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện hơn về Cách mạng Tháng Tám 1945; hiểu rõ hơn những giá trị lịch sử cùng những đóng góp của mốc lịch sử quan trọng này trong tiến trình phát triển của dân tộc. Để từ đó, mỗi người dân Việt Nam lại nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới.

 Cách mạng Tháng Tám 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển / Phạm Hồng Chương, Trần Minh Trưởng, Vũ Quang Hiển.... - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016. - 806tr. ; 24cm

Ký hiệu Kho

- Kho Mượn:MVV.007554

Facebook zalo

Các tin đã đưa