BÁO CÁO PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 2010 - CÁC THỂ CHẾ HIỆN ĐẠI

Nói một cách khái quát, Báo cáo phân biệt hai hình thực trách nhiệm giải trình là: trách nhiệm giải trình hướng lên trên tập trung vào việc tuân thủ các quy tắc, các chỉ thị và chỉ đạo đến bộ máy nhà nước, và trách nhiệm giải trình hướng xuống dưới tập trung vào các kết quả mà một cá nhân hay một cơ quan có nhiệm vụ thực hiện. Một cá nhân hay cơ quan với trách nhiệm giải trình hướng lên trên sẽ quan tâm nhiều đến việc tuân thủ các quy định. Còn một cá nhân hay cơ quan với trách nhiệm giải trình hướng xuống dưới sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc phục vụ khách hàng. Cả hai hình thức trách nhiệm giả trình này đều quan trọng và cần thiết.


Để cung cấp một số căn cứ thực chứng, cuốn Báo cáo Phát triển Việt Nam 2010000 dựa vào rất nhiều các cuộc điều tra và nghiên cứu trường hợp, chủ yếu là số liệu từ cuộc Điều tra Mức sống Hộ gia đình năm 2008, trong đó có cả một cấu phần về quản trị nhà nước, tìm hiểu về mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ của chính phủ, sự tham gia trong quá trình hoạch định chính sách, sự tiếp cận thông tin, về các vấn đề khác. Được thực hiện với hơn 9000 hộ gia đình trên khắp Việt Nam, bộ dữ liệu này là một tài sản quý giá để tìm hiểu về quá trình phát triển thể chế của Việt Nam. Việc các số liệu này được thu thập và giờ đây có thể cung cấp thông tin đầu vào cho các cuộc tranh luận về cải cách quản trị nhà nước là một dấu mốc quan trọng cho Việt Nam

Facebook zalo

Các tin đã đưa