Hải Phòng, ngày 25 tháng 10 năm 2020

TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ HỒ CHÍ MINH VỀ “LẤY NHỎ THẮNG LỚN, LẤY ÍT ĐỊCH NHIỀU” VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA

Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần thứ nhất: “Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh về “Lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều”

Phần thứ hai: Vận dụng tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh về “Lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều” trong chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945-1975)

Phần thứ ba:Vận dụng tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh về “Lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều” trong sự nghiêph bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay

Cuốn sách giúp bạn đọc có thêm những lý giải khoa học cho những chiến thắng vĩ đại của nhân dân ta trong 30 năm chiến tranh cách mạng; góp phần củng cố vững chắc niềm tin và vận dụng sáng tạo lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh về "lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều" và sự vận dụng của Đảng ta : Sách chuyên khảo / Tiến sĩ Vũ Văn Nhiên. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 219tr. ; 19cm

Ký hiệu kho:

-Kho Đọc: DVN.036290-91

-Kho Mượn:MVN.036341-42

-Kho Lưu: LVN.029885