Hải Phòng, ngày 25 tháng 10 năm 2020

Tổng Bí thư Lê Duẩn – Nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam

Đồng chí Lê Duẩn (1907 – 1986) - Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta; đồng thời là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, người chiến sĩ quốc tế trong sảng.

            Nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta. Thư viện KHTH Hải Phòng trân trọng giới thiệu cuốn sách “ Tổng Bí thư Lê Duẩn – Nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau:

Phần thứ nhất: Tóm tắt tiểu sử đồng chí Tổng bí thư Lê Duẩn

Phần thứ hai: Lê Duẩn - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phần thứ ba: Lê Duẩn - Người con trung hiếu của quê hương Quảng Trị, nhà lãnh đạo lỗi lạc của cách mạng Việt Nam

Phần thứ tư: Đồng chí Lê Duẩn với cách mạng miền Nam

Phần thứ năm: Một số bài phát biểu, bài nói, bức thư của đồng chí Lê Duẩn trong quá trình hoạt động cách mạng.

Cuốn sách thể hiện sinh động về thân thế, sự nghiệp cách mạng cũng như những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng và xây dựng đất nước.

Tổng bí thư Lê Duẩn nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam / Lê Hữu Nghĩa, Đào Duy Quát, Hoàng Chương... ; S.t., b.s.: Vũ Ngọc Thiên Ngân.... - H.: Lao động, 2014. -. - 399tr. : ảnh ; 27cm

Ký hiêu kho

Kho Đọc: DVV.007445