Hải Phòng, ngày 29 tháng 09 năm 2020


GIA LỄ VIỆT NAM

Nội dung gồm 3 phần chính:
- Phần thứ nhất:
1. Giới thiệu tổng quan tình hình văn bản Hán Nôm về gia lễ Việt Nam, chủ yếu là các văn bản hiện đang lưu giữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm.
2. Giới thiệu những nội dung cơ bản của gia lễ Việt Nam.
- Phần thứ hai:
1/ Giới thiệu tác gia, tác phẩm: Ngô Sĩ Bình và Gia lễ tiệp kính, Hồ Sĩ Dương và Hồ Thượng thư gia, Hồ Gia Tân và Thọ Mai gia lễ, Đỗ Huy Uyển và Văn Công gia lễ tồn chân. Trong từng mục nhóm tác giả đã tiếp thu ý kiến của người đi trước để xử lý những vấn đề về tác giả và văn bản, chọn ra thiện bản để biên dịch và giới thiệu.
2/ Biên dịch và chú thích 4 tác phẩm gia lễ.
- Phần thứ ba:
Giới thiệu bản photocopy Hồ Thượng thư gia lễ và Thọ Mai gia lễ chữ Hán.
Gia lễ Việt Nam/Trịnh Khắc Mạnh chủ biên; Vũ Việt Bằng, Phạm Thị Hường tuyển chọn và biên dịch.- H.: Khoa học và xã hội, 2017.- 648tr.; 24cm.
Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVV.008120