Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2020

Cơ cấu tổ nhân sự phòng, ban.

Ban Giám đốc:

-          Giám đốc: Thạc sĩ Vũ Văn Tuấn.

-          Phó Giám đốc: Cử nhân Nguyễn Thị Hâu.

-          Phó Giám đốc: : Thạc sĩ Đoàn Trung Thủy.

Các phòng, bộ phận:

-          Phòng Nghiệp vụ - Thông tin: 9 viên chức.

-          Phòng Phục vụ  Bạn đọc: 9 viên chức.

-          Phòng Thư viện Cơ sở: 8 viên chức.

-          Phòng Hành chính Tổng hợp: 6 viên chức.

-          Bộ phận Bảo vệ: 6 nhân viên.

.