Hồ Chí Minh nhà chiến lược quân sự thiên tài
08/09/2020 - 15:46

HỒ CHÍ MINH NHÀ CHIẾN LƯỢC QUÂN SỰ THIÊN TÀI

Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân vật kiệt xuất của thế kỷ XX, Anh hùng dân tộc, Nhà văn hóa của nhân loại. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một nhà chiến lược quân sự thiên tài là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, thương dân. Cả cuộc đời của Người không chút mảy may mưu toan bất cứ việc gì cho riêng mình. Ở Người kết hợp nhuần nhuyễn các mặt văn hóa chính trị, quân sự và ngoại giao…

“ Hồ Chí Minh – Nhà chiến lược quân sự thiên tài” gồm những bài viết của một số đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các tướng lĩnh quân đội, các nhà khoa học trong nước và nước ngoài đã công bố trên các sách, tạp chí và hội thảo khoa học. Nội dung gồm 6 phần:

Phần thứ nhất: Những vấn đề chung, gồm các bài nghiên cứu, đánh giá những cống hiến vĩ đại trên nhiều lĩnh vực của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam: Hồ Chủ tịch và những vấn đề quân sự của cách mạng Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh – Nhà chiến lược thiên tài - Người tổ chức mọi thắng lợi của nhân dân ta; Tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phần thứ hai: Khởi nghĩa toàn dân, chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, gồm những bài nghiên cứu về lý luận cách mạng giải phóng dân tộc, tư tưởng khởi nghĩa toàn dân, tư tưởng chiến tranh nhân dân và quốc phòng toàn dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phương diện lý luận và chỉ đạo thực tiễn: Điện Biên Phủ và mấy vấn đề tư tưởng chiến tranh toàn dân, toàn diện của Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về khởi nghĩa vũ trang toàn dân và Cách mạng tháng Tám.

Phần thứ ba: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, gồm những bài viết với nội dung chủ yếu phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện; xây dựng quân đội nhân dân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc: Những tư tưởng lớn về quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua “Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân”; “Đạo làm tướng” trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh.

Phần thứ tư: Nghệ thuật quân sự, gồm những bài viết phân tích sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh về đánh giá địch – ta; xách định phương châm, phương thức tiến hành chiến tranh; tư tưởng chiến lược tiến công, lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều; nghệ thuật toàn dân đánh giặc; kết hợp lực - thế - thời – mưu, thiên thời, địa lợi, nhân hòa; kết hợp giữa đánh và đàm,… tạo nên sức mạnh tổng hợp chiến thắng kẻ thù: Đánh và đàm - Nghệ thuật đấu tranh cách mạng độc đáo trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hồ Chí Minh – Thiên tài quân sự và biết khai thác và tận dụng mâu thuẫn kẻ thù, biết đánh và biết thắng mọi kẻ thù trong bất cứ tình hình nào; Tìm hiểu tư tưởng Hố Chí Minh về thiên thời, địa lợi và nhân hòa.

Phần thứ năm: Xây dựng căn cứ địa, hậu phương, tập trung những bài nghiên cứu, luận giải nét sáng tạo trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh về xây dựng căn cứ địa, hậu phương trong khởi nghĩa và chiến tranh; cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng, cũng cố nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới: Hồ Chí Minh về chiến tranh du kích và căn cứ địa trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám; Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát huy vai trò hậu phương chiến tranh.

Phần thứ sáu: Thế giới ca ngợi nhà chiến lược quân sự Hồ Chí Minh, gồm những đánh giá, nhận định khách quan của các nhà nghiên cứu, chính khách nước ngoài về nhà chiến lược quân sự Hồ Chí Minh trên các nội dung: lý luận khởi nghĩa toàn dân; chiến tranh nhân dân; về xây dựng lực lượng vũ trang; khoa học và nghệ thuật quân sự: Vai trò lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các phong trào giải phóng dân tộc; Hồ Chí Minh – Chân lý của lịch sử; Hồ Chí Minh và những mục tiêu chính của Người.; Bác Hồ - Người xây đắp nền tự do của nhân dân Việt Nam.

Hồ Chí Minh nhà chiến lược quân sự thiên tài / Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp,.... - H. : Chính trị quốc gia, 2013. -. - 668 tr. : ảnh ; 14 cm.

Ký hiệu kho

Kho Đọc: DVV.007185

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website