TƯ TƯỞNG BẢO VỆ TỔ QUỐC TỪ XA TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC VIỆT NAM
21/02/2020 - 08:55
TƯ TƯỞNG BẢO VỆ TỔ QUỐC TỪ XA TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC VIỆT NAM

Cuốn sách được kết cấu thành ba phần:

Chương I: Đặc điểm quốc gia – dân tộc Việt Nam từ khi hình thành đến năm 1930;

Chương II: Nội dung tư tưởng bảo vệ Tổ quốc từ xa trong lịch sử dân tộc Việt Nam đến năm 1930;

Chương III: Giá trị và bài học kinh nghiệm.

            Đây là những kết quả nghiên cứu bước đầu với một góc nhìn riêng của tập thể tác giả với phạm vi nghiên cứu là từ khi dựng nước năm 1930 (trước khi có sự lãnh đạo của Đảng). Những nội dung, giá trị và bài học kinh nghiệm của tư tưởng bảo vệ Tổ quốc từ xa trong lịch sử dân tộc là hết sức lớn lao, phong phú, đa dạng, thích ứng trong từng lĩnh vực cụthể, cần được tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và làm sâu sắc thêm truyên nhiều phương diện, góc độ nghiên cứu, góp phần làm rõ thêm những vấn đề lý luận mới và thực hiện tốt tư tưởng bảo vệ Tổ quốc từ xa mà Đảng ta đã đề ra trong thời kỳ mới.

Tư tưởng  bảo vệ Tổ quốc từ xa trong lịch sử dân tộc: Sách chuyên khảo/Đại tá,PGS.TS Trần Đăng Bộ, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Văn Quang chủ biên.- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2019.- 231tr.; 21cm

Ký hiệu kho: MVN.047009


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website