Đại thắng mùa Xuân 1975 sự hội tụ sức mạnh của dân tộc Việt Nam
11/04/2019 - 11:47
Đại thắng mùa Xuân 1975 sự hội tụ sức mạnh của dân tộc Việt Nam

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã đi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta như trang sử vàng chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của Đảng và ý chí quyết tâm của dân tộc Việt Nam.
Nhân kỷ niệm 40 Đại thắng mùa Xuân 1975, nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản cuốn sách “Đại thắng mùa Xuân 1975 sự hội tụ sức mạnh của dân tộc Việt Nam”. Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những vấn đề lý luận và thực tiễn về sự hội tụ sức mạnh của dân tộc Việt Nam làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975; vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với những thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; những giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Đại thắng mùa Xuân 1975 vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.

Sách gồm 3 phần:
Phần thứ nhất: Sự lãnh đạo của Đảng – Nhân tố quyết định hội tụ sức mạnh dân tộc, làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975;
Phần thứ hai: Sức mạnh dân tộc trong Đại thắng mùa Xuân 1975;
Phần thứ ba: Đại thắng mùa xuân 1975 – Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại.

Đại thắng mùa Xuân 1975 sự hội tụ sức mạnh của dân tộc Việt Nam./Trần Đức Nhân, Nguyễn Đình minh, Nguyễn Bá Dương...- In lần thứ 2.- H.: Quân đội nhân dân, 2015.-384tr;21cm.

Ký hiệu kho: MVN.042014
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website