Chân dung các thế hệ lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam
11/04/2019 - 11:38
Chân dung các thế hệ lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam

Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Suốt chặng đường lịch sử gần một thế kỷ qua, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo các tầng lớp nhân dân vượt qua bao gian nan giành độc lập dân tộc, dân chủ cho nhân dân; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Cách mạng Việt Nam có được những thắng lợi to lớn đó là nhờ sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản, thông qua các thế hệ lãnh đạo Đảng và Nhà nước, trên các cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ qua các thời kỳ đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Cuốn sách “Chân dung các thế hệ lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam” giới thiệu tiểu sử, những bài phát biểu, bài viết cùng những bài nghiên cứu về những đóng góp, hy sinh của các thế hệ lãnh đạo tiền bối của Đảng và Nhà nước ta trên các cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ cũng như giới thiệu tóm tắt về tiểu sử, những bài phát biểu, bài viết của các thế hệ lãnh đạo Đảng và Nhà nước tiếp nối trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Cuốn sách gồm 4 phần:
Phần I: Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ
Phần II: Chủ tịch nước qua các thời kỳ
Phần III: Chủ tịch Quốc hội qua các thời kỳ
Phần IV: Thủ tướng Chính phủ qua các thời kỳ
Chân dung các thế hệ lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam / S.t, tuyển chọn: Vân Tâm, Lê Phạm Tuấn Vinh, Phạm Việt Thắng. - H. : Hồng Đức, 2018. -. - 554tr. : ảnh ; 27cm

Thư viện KHTH TP Hải Phòng trân trọng giới thiệu!

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.005480
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website