MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN – THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM QUA 30 NĂM ĐỔI MỚI.
17/01/2019 - 14:45
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN – THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM QUA 30 NĂM ĐỔI MỚI.

Cuốn sách gồm 3 chương:
Chương 1: Những luận cứ khoa học về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam
Chương 2: Thực trạng thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới.
Chương 3: Quan điểm, mục tiêu, giải pháp nhằm thực hiện có kết quả định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới/Nguyễn Viết Thông, Đinh Quang Ty, Lê Minh Nghĩa.- H.: Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, 2016.-372tr.; 24cm.
Ký hiệu kho: - Kho Mượn: MVN. 007553
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website