Tài liệu quán triệt, tuyên truyền, triển khai Kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng trong chuyến thăm, làm việc tại thành phố Hải Phòng
27/12/2018 - 16:15
Tài liệu quán triệt, tuyên truyền, triển khai Kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng trong chuyến thăm, làm việc tại thành phố Hải Phòng

Trong các ngày 14 và 15 tháng 11 năm 2017, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã về thăm và làm việc tại thành phố Hải Phòng, kiểm tra tình hình, kết quả hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố.
Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và cán bộ chủ chốt thành phố Hải Phòng, đồng chí Tổng Bí thư đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng và đánh giá, ghi nhận những kết quả to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng đạt được qua hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố; đồng thời chỉ đạo những vấn đề quan trọng đặt ra đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố trong những năm tiếp theo.
Cuốn sách “Tài liệu quán triệt, tuyên truyền, triển khai Kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng trong chuyến thăm, làm việc tại thành phố Hải Phòng” giới thiệu chuyến thăm, làm việc và nội dung các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thành phố Hải Phòng.
Thư viện KHTH Hải Phòng trân trọng giới thiệu!
Tài liệu quán triệt tuyên truyền, triển khai kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng trong chuyến thăm, làm việc tại thành phố Hải Phòng (ngày 14-15 tháng 11 năm 2017). - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2017. -. - 52tr. : ảnh màu ; 19cm
Ký hiệu kho: Kho Di sản: DC.005474  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website