Tư tưởng quốc phòng Việt Nam
21/12/2018 - 14:53
Tư tưởng quốc phòng Việt Nam

Dựng nước đi đôi với giữ nước là một quy luật đối với mọi quốc gia dân tộc. Trải qua hàng nghìn năm liên tục, dân tộc ta đấu tranh vô cùng kiên cường, dũng cảm, đầy thông minh và sáng tạo để trường tồn và phát triển, ông cha ta đã để lại một hệ thống những quan điểm giữ nước rất đặc sắc, mang đậm nét văn hóa chính trị và văn hóa quân sự Việt Nam. 
Trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến độc lập, chủ quyền, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của đất nước, đòi hỏi phải coi trọng vấn đề củng cố, tăng cường sức mạnh và tiềm lực quốc phòng của đất nước.
Cuốn sách “Tư tưởng quốc phòng Việt Nam” của Viện Khoa học xã hội nhân văn Quân sự Bộ Quốc phòng biên soạn, giới thiệu những quan điểm, đường lối, chính sách của giai cấp, chính đảng, cá nhân đại biểu của dân tộc về tính chất, mục tiêu, sức mạnh, lực lượng, phương thức giữ nước phản ánh hoạt động đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của nhà nước, lực lượng vũ trang và toàn thể dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch. Cuốn sách gồm 5 phần:
Phần thứ nhất: Quan điểm và cơ sở hình thành, phát triển tư tưởng quốc phòng Việt Nam.
Phần thứ hai: Tư tưởng Quốc phòng Việt Nam từ khi dựng nước đến trước năm 1930
Phàn thứ ba: Tư tưởng quốc phòng Việt Nam từ năm 1930 đến nay
Phần thứ tư: Đặc trưng của tư tưởng quốc phòng Việt Nam.
Phần thứ năm: Dự báo tình hình và định hướng phát triển tư tưởng quốc phòng Việt Nam trong điều kiện mới.
Thư viện KHTH TP Hải Phòng trân trọng giới thiệu!
Tư tưởng quốc phòng Việt Nam / Dương Quốc Dũng (ch.b), Dương Văn Minh, Nguyễn Đức Độ.... - H. : Quân đội nhân dân, 2014. -. - 380tr. ; 21cm
Ký hiệu kho:
Kho Mượn: MVN.040513
Kho Đọc: DVN.037715


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website