ĐỖ MƯỜI NHỮNG BÀI NÓI VÀ VIẾT CHỌN LỌC
05/10/2018 - 10:04
ĐỖ MƯỜI NHỮNG BÀI NÓI VÀ VIẾT CHỌN LỌC
Hơn bảy mươi năm hoạt động và phấn đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc và lý tưởng cộng sản cao đẹp, đồng chí Đỗ Mười đã có những đóng góp to lớn cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.Nhiều năm giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy đảng và nhà nước: Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí luôn trăn trở, dành nhiều tâm sức cho công tác xây dựng Đảng, dân vận, mặt trận; tăng cường xây dựng và từng bước hoàn thiện Nhà nước của dân, do dân, vì dân....
Nhân kỷ niệm 62 năm Quốc khánh nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà xuất bản Chính trị Quốc gia cho ra mắt bạn đọc cuốn: “Đỗ Mười - Những bài nói và bài viết chọn lọc”, Tập II gồm 4 phần:
Phần 1: Đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao hiệu quả kinh tế, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.
Phần 2: Phát triển giáo dục, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa – xã hội; xây dựng nền văn hóa mới vì sự nghiệp phát triển đất nước .
Phần 3: Tăng cường củng cố an ninh - quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội chủ nghĩa.
Phần 4: Thực hện đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác và rộng với các nước trên thế giới, tích cực và chủ động nhập khu vực, hội nhập quốc tế.
Thư viện Hải Phòng trân trọng giới thiệu!
Đỗ Mười những bài nói và việt chọn lọc.- H.: Chính trị Quốc gia, 2007. - 1291tr.; 22 cm.- tập 2.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.034491
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website