ĐẨY MẠNH SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI VÌ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
05/10/2018 - 10:01
ĐẨY MẠNH SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI VÌ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI


Đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới vì chủ nghĩa xã hội của đồng chí Đỗ Mười – Nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gồm những bài phát biểu quan trọng từ tháng 1/1994 đến tháng 10/1994.
Những bài phát biểu trong cuốn sách tập trung làm sáng tỏ và cụ thể hóa đường lối đổi mới toàn diện và đồng bộ của Đảng; đặc biệt là bản Báo cáo chính trị tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII và bài phát biểu Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa VII đã đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội VI đến nay, xác định những chủ trương và giải pháp lớn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VII, khẳng định tính tất yếu của sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
Đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới vì chủ nghĩa xã hội/Đỗ Mười.-H.: Chính trị quốc gia, 1995.-218tr.; 19cm
Ký hiệu kho:
-Kho Đọc: DVN.019251-52
-Kho Mượn: MVN.018652-53
 
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website