VIỆT NAM MUỐN LÀ BẠN CỦA TẤT CẢ CÁC NƯỚC TRONG CỘNG ĐỒNG THẾ GIỚI
05/10/2018 - 09:56
VIỆT NAM MUỐN LÀ BẠN CỦA TẤT CẢ CÁC NƯỚC TRONG CỘNG ĐỒNG THẾ GIỚI
Với phương châm “Làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và không gây thù oán với một ai” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội VII chủ trương mở rộng quan hệ đối ngoại với tất cả các nước không phân biệt chế độ chính trị xã hội trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập chủ quyền của mỗi bên. Đại hội long trọng tuyên bố “Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, tích cực góp phần cùng các nước Đông Nam á và trên thế giới vào sự nghiệp chung vì hòa bình, ổn định, độc lập, phát triển”.
Chính sách đối ngoại của nước ta trong thời gian qua đã và đang thu được những thành tựu to lớn. Công tác đối ngoại có vị trí ngày càng quan trọng, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được củng cố và nâng cao, góp phần kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, yếu tố dân tộc với yếu tố quốc tế, yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại để đưa đất nước tiến lên.
Để giúp bạn đọc tìm hiều những quan điểm cơ sở trong chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, Thư viện KHTH Hải Phòng trân trọng giới thiệu những bài phát biểu về những vấn đề trên của của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười được tập hợp trong cuốn sách “Việt Nam muốn là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới”
Việt Nam muốn là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới / Đỗ Mười. - H : Chính trị quốc gia, 1996. -. - 144tr ; 19cm
Ký hiệu kho:
-Kho Đọc: DVN.021153-54
-Kho Mượn: MVN. 20281-82
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website