Hải Phòng: 90 năm vững vàng nơi đầu sóng
03/03/2020 - 11:06

Hải Phòng: 90 năm vững vàng nơi đầu sóng

Trong những năm đầu thế kỷ XX, với vị trí là trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn của cả nước, Hải Phòng là một trong những “chiếc nôi” hình thành giai cấp công nhân Việt Nam, là “đầu cầu” tiếp nhận chủ nghĩa Mác - Lê nin do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc truyền bá. Sau giải phóng, xây dựng chủ nghĩa xã hội, Hải Phòng đã đạt được những kết quả lớn về kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước.

Lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định chân lý: Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị duy nhất có thể tập hợp lực lượng, đoàn kết, thống nhất toàn dân tộc để tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, thống nhất đất nước, xây dựng đất nước giàu mạnh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta lập nên những kỳ tích vĩ đại trong thế kỷ XX. Từ dân tộc mất nước, chìm trong áp bức, bóc lột, đói nghèo, lạc hậu, chỉ sau 15 năm đứng dưới ngọn cờ của Đảng, nhân dân ta làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 “long trời lở đất”, đập tan chế độ thực dân phong kiến, khai sinh ra nước Việt Nam độc lập. Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, nhân dân ta phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đồng sức, đồng lòng tiến hành các cuộc kháng chiến đầy hy sinh, gian khổ và giành các chiến thắng vĩ đại, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước, trải qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đất nước ta đạt được những thành tựu rực rỡ về phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân. Từ nước thuộc địa nửa phong kiến, nhân dân lầm than, đói nghèo, lạc hậu; nhờ có Đảng, ngày nay người dân “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”; Việt Nam có thể sánh vai với “các cường quốc 5 châu” như mong ước cháy bỏng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những ngày đầu lập nước.

Trong suốt 90 năm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, bên cạnh những thành tựu vĩ đại, cũng có những thời điểm, Đảng ta không tránh khỏi những khuyết điểm, sai lầm, nhưng trước mỗi khuyết điểm, sai lầm đó, Đảng ta đều thể hiện rõ tính cách mạng của Đảng tiền phong, đều nghiêm túc nhận khuyết điểm, tiến hành tự phê bình, phê bình, chỉnh đốn nội bộ, sửa sai kịp thời và công khai trước nhân dân. Vì vậy, trong gần một thế kỷ qua, thực tiễn cách mạng ViệtNam chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Đảng ta là lực lượng chính trị duy nhất, được nhân dân tin cậy, lựa chọn gánh vác sứ mệnh lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, không thế lực nào ngăn cản nổi.

Hải Phòng tự hào là địa phương có vai trò to lớn trong quá trình vận động thành lập Đảng. Trong những năm đầu thế kỷ XX, với vị trí là trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn của cả nước, Hải Phòng là một trong những “chiếc nôi” hình thành giai cấp công nhân Việt Nam, là “đầu cầu” tiếp nhận chủ nghĩa Mác - Lê nin do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc truyền bá. Bến cảng và các nhà máy, công xưởng tại Hải Phòng là những địa chỉ được các nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng như: Trần Phú, Nguyễn Đức Cảnh, Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Linh, Lương Khánh Thiện, Nguyễn Lương Bằng… dấn thân hoạt động xây dựng phong trào cách mạng, thực hiện chủ trương vô sản hóa.

Đặc biệt, trong thời kỳ đó, phong trào cách mạng ở Hải Phòng tôi luyện nên một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất, tiền bối của Đảng ta – đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Cuộc đời hoạt động cách mạng kiên cường, bất khuất của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh gắn liền với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Hải Phòng. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, tại Nhà máy Xi măng Hải Phòng và tại Cảng Hải Phòng, vào tháng 8 và tháng 11/1929 hai Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập. Đây cũng là những Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên thuộc Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập ở nước ta.

Quá trình hình thành của Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy, chính diễn biến sôi sục của phong trào công nhân, phong trào yêu nước và thực tiễn tình hình cách mạng tại Hải Phòng góp một phần vào việc thúc đẩy quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Nhà lãnh đạo của Đông Dương cộng sản Đảng, người cộng sản đầu tiên của thành phố Hải Phòng tham dự Hội nghị thành lập Đảng, tham gia Ban Chấp hành Trung ương lâm thời, trở thành một trong những người sáng lập Đảng. Chỉ hai tháng sau ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, vào tháng 4/1930, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh thành lập Đảng bộ Hải Phòng - một trong những đảng bộ địa phương đầu tiên của cả nước. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh trở thành vị Bí thư đầu tiên của Đảng bộ thành phố.

Dưới ngọn cờ của Đảng, của Bác Hồ, Đảng bộ Hải Phòng trực tiếp lãnh đạo nhân dân thành phố làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ, Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng luôn thể hiện tinh thần "Trung dũng - Quyết thắng", lập nên những chiến công hiển hách, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng lịch sử năm 1954 - giải phóng miền Bắc và chiến thắng lịch sử năm 1975 - giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước, Đảng bộ Hải Phòng tự hào là địa phương đi đầu trong sự nghiệp đổi mới với những đột phá táo bạo về cơ chế, gợi mở cho Trung ương nhiều vấn đề để hoạch định đường lối đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của Đảng.

Trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Hải Phòng đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước.

Kế thừa và phát huy truyền thống hào hùng của Đảng bộ Hải Phòng, từ sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV đến nay, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố có những nỗ lực, cố gắng vượt bậc, đưa thành phố bước vào thời kỳ phát triển mới.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, nội bộ Thành ủy đoàn kết, thống nhất, có nhiều đổi mới trên cơ sở giữ vững nguyên tắc của Đảng. Các chủ trương, nghị quyết, chương trình hành động của Thành ủy đều bảo đảm thiết thực, hiệu quả cao nhằm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố; trong đó có nhiều chủ trương, Nghị quyết về cơ chế, chính sách mới để phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội, mang lại hiệu quả cao. Đây là yếu tố có ý nghĩa quyết định làm nên những thành công của thành phố trong những năm vừa qua. Kết thúc năm 2019, thành phố hoàn thành hầu hết mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra cho đến năm 2020.

Các lĩnh vực kinh tế chủ lực của thành phố như: Cảng biển, công nghiệp, thương mại, du lịch đều có bước phát triển đột phá. Các chương trình kinh tế trọng điểm của thành phố như: Nông nghiệp - phát triển nông thôn, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, mở rộng không gian và chỉnh trang đô thị đều được thực hiện thành công, có chuyển biến mạnh mẽ. Tiềm năng của thành phố được phát huy, nguồn lực đầu tư phát triển thành phố được tăng cường. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm, trật tự trị an xã hội có nhiều tiến bộ. Các lĩnh vực văn hóa- xã hội đều được quan tâm và có bước phát triển mới. Nhân dân vui mừng, phấn khởi, tự hào về những đổi thay tích cực của quê hương và tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng và tương lai phát triển của thành phố.

Bí thư thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành xúc động khẳng định: “Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, chúng ta tự hào về lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng và tin tưởng sâu sắc vào tương lai tươi sáng của dân tộc, của đất nước. Đối với Hải Phòng, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cũng là thời điểm sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố thực sự bước vào thời kỳ phát triển mới. Đó là thời kỳ triển khai mạnh mẽ quá trình thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Hải Phòng phải là địa phương đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, trở thành một trong những thành phố hiện đại hàng đầu khu vực Đông Nam Á vào năm 2030 và trong top những thành phố hiện đại hàng đầu châu Á và thế giới vào năm 2045. Đây là những định hướng rất lớn, với những mục tiêu cao cả mang tính lịch sử đòi hỏi sự nỗ lực và cố gắng rất cao của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố trong giai đoạn tới.

Trước mắt, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố cần tiếp tục đổi mới hơn nữa, quyết tâm hơn nữa phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới tổ chức thành công Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, tạo thế và lực vững chắc để thành phố hoàn thành toàn diện các mục tiêu mà Bộ Chính trị đề ra.

í thư Thành ủy Hải Phòng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố phát huy truyền thống vẻ vang, hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ Hải Phòng, của thành phố có bề dày truyền thống văn hóa - lịch sử, hãy đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sáng tạo, lập nên những thành tích xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố và đất nước”.

 (Nguồn:MỹHạnh//Hải Phòng: 90năm vững vàng nơi đầu sóng//Baoxaydung.com.vn.- Ngày 04/2/2020)

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website