Luật sư Vũ Trọng Khánh - Bộ trưởng Tư pháp đầu tiên của nước Việt Nam độc lập
Thời gian: 27/05/2015 - 15:19
Luật sư Vũ Trọng Khánh (1912-1996) là Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên của Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Thị trưởng thành phố Hải Phòng.
Vũ Quốc Uy
Thời gian: 03/11/2011 - 08:47
(1920 - 1994)
Vũ Quí
Thời gian: 03/11/2011 - 08:47
Vũ Trọng Khánh
Thời gian: 03/11/2011 - 08:47
(1913 - 1996)
Vũ Thiện Chân
Thời gian: 03/11/2011 - 08:47
(1913 - (1998)
Vi Huyền Đắc
Thời gian: 03/11/2011 - 08:47
(1899 - 1976)
Văn Cao
Thời gian: 03/11/2011 - 08:47
(1923 - 1996)
Vạn Vân (Đoàn Đức Ban)
Thời gian: 03/11/2011 - 08:47
(? - 1945)
Trương Trung Phụng
Thời gian: 03/11/2011 - 08:47
Trần Tiêu
Thời gian: 03/11/2011 - 08:47
(1900 -1954)
Chuyển trang    
Trang số:  1/20
Số bản ghi trên trang:
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website